Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem sklep.nck.plprowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 13, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, posiadające NIP: 525-235-83-53, REGON: 140468418.

Spis treści

& 1 DEFINICJE
& 2 ZASADY OGÓLNE 
& 3 ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE
& 4 ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
& 5 PRENUMERATA
& 6 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
& 7 PŁATNOŚCI
& 8 PROMOCJE 
& 9 PROCEDURA REKLAMACJI I ZWROTU
& 10 RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁ RĘKOJMI
& 11 NEWSLETTER ORAZ INFORMACJA MARKETINGOWA
& 12 KLAUZULA INFORMACYJNA
& 13 ZMIANA REGULAMINU
& 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 15 ZAŁĄCZNIKI

& 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konto Klienta (konto) - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca lub NCK – Narodowe Centrum Kultury – prowadzące Sklep Internetowy sklep.nck.pl.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, jako umowa zawarta na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu albo w lokalu Usługodawcy znajdującym się w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 13.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.nck.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zakupu określonej ilości i rodzaju Towarów, po cenie prezentowanej przez Usługodawcę w Sklepie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny (system) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. „Prenumerata” oznacza Usługę polegającą na sprzedaży periodyku zapewniającą Klientowi dostarczenie kolejnych numerów w okresie wybranym przez Klienta w wersji papierowej.
 12. E-booki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). E-booki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. E-booki dostępne w Sklepie Internetowym mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.).
 13. EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe DiEditions (ADE).
 14. MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon
 15. PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Sys
 16. Polityka – Polityka Prywatności i Plików Cookies , która znajduje się pod adresem https://nck.pl/polityka-prywatnosci

  & 2 ZASADY OGÓLNE
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.nck.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego oraz asortymentu Sklepu Internetowego sklep.nck.pl, konieczne  jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.nck.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.nck.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Przeglądanie towarów w sklep.nck.pl nie wymaga rejestracji. Zamawianie towarów przez Klienta w sklep.nck.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami paragrafu 3 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 7. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.nck.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.nck.pl 
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  c) nie zawierają kosztów obsługi płatności.
 9. Narodowe Centrum Kultury (sklep.nck.pl) zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów. Uprawnienie o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 10. NCK może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 11. Operatorem transakcji finansowych za pomocą karty płatniczej, płatności online (zwane też Pay – By) jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 30087843. Regulamin ww. transakcji znajduje się pod linkiem:   https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf  
 12. Płatności za Towary można dokonać również, oprócz metod wskazanych w ustępie poprzedzającym, przelewem bezpośrednio na konto Narodowego Centrum Kultury. Numer konta: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001.
 13. Kontakt z NCK można uzyskać:
 • pod numerem telefonu: 518 332 891; koszt połączenia według stawek operatorów;
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: ksiazki@nck.pl.

  & 3 ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE
 1. Konto Klienta w Sklepie mogą poprzez rejestrację założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Konto w Sklepie sklep.nck.pl umożliwia Klientowi:

  a) Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów
  b) Przeglądanie historii zamówień;
  c) Zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  d) Korzystanie z kodów rabatowych;

 3. W celu założenia konta w Sklepie Internetowym sklep.nck.pl należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, Usługodawca przesyła link służący do potwierdzenia rejestracji. Po kliknięciu przez Klienta w link proces rejestracji zostaje zakończony a konto Klienta jest aktywne.
 5. Rejestracja w Sklepie sklep.nck.pl oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.nck.pl są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z sklep.nck.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.nck.pl logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym sklep.nck.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.nck.pl należy skontaktować się e-mailowo z NCK pod adresem ksiazki@nck.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z NCK o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

  & 4 ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy sklep.nck.pl.
 2. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy sklep.nck.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. W celu złożenia zamówienia należy zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego sklep.nck.pl lub skorzystać́ z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 3. Zakupy poprzez konto Klienta:

a) Po zalogowaniu na konto należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „DO KOSZYKA” (lub równoznaczny). Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym miejscu Klient może podać również kod rabatowy, jeżeli taki posiada.
b) następnie kliknąć ZAMAWIAM
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres (dotyczy pierwszego zamówienia, przy kolejnych zamówieniach zapisane w koncie Klienta dane można zmienić w przypadku innego adresu do wysyłki) oraz dodać ewentualne uwagi a następnie kliknąć przycisk PODSUMOWANIE
d) Na etapie podsumowania należy:
zweryfikować wybraną formę dostawy oraz wybraną formę płatności. W przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w siedzibie NCK  – należy zaznaczyć odbiór osobisty, 
zweryfikować dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać́ wystawiona faktura VAT);
kliknąć́ przycisk POTWIERDZAM ZAKUP

4. Jeżeli Klient nie posiada Konta i nie chce go zakładać, powinien:

a) Wybrać́ produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „DO KOSZYKA” (lub równoznaczny). Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym miejscu Klient może podać również kod rabatowy, jeżeli taki posiada.
b) Wybrać formę dostawy oraz formę płatności a następnie kliknąć ZAMAWIAM
c) W kolejnym kroku należy wybrać opcję ZAKUPY BEZ REJESTRACJI i kliknąć ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. 
d) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia (E-mail, Imię, Nazwisko, Telefon), dane adresowe oraz dodać ewentualne uwagi a następnie kliknąć przycisk PODSUMOWANIE

e) Na etapie podsumowania należy:
zweryfikować wybraną formę dostawy oraz wybraną formę płatności. W przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w siedzibie NCK  – należy zaznaczyć odbiór osobisty, 
zweryfikować dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
kliknąć przycisk POTWIERDZAM ZAKUP

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie NCK oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli zamówienie zostało prawidłowo złożone.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep.nck.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Narodowym Centrum Kultury dotycząca zakupu danego Towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym sklep.nck.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 4. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez sklep.nck.pl zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane, a NCK jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest E-book w postaci pliku, Klient po opłaceniu zamówienia otrzyma na podany adres e-mail link do pobrania E-booka i może pobrać go na swoje urządzenie końcowe. W przypadku bezpłatnych E-booków Klient otrzyma link na podany adres e-mail niezwłocznie od jego podania. 
 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 
 7. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, NCK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez NCK i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 11. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny podany na stronie sklepu sposób pod wskazany przez Klienta adres.Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczany  tylko w przypadku odrębnych ustaleń z Klientem. Dostawa może być zrealizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 12. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
 13. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej), w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury do paragonu, zobowiązany jest do podania numeru NIP przed zakończeniem procesu złożenia zamówienia i wydrukiem paragonu. W przypadku niepodania NIP w trakcie składania zamówienia lub podania go już po złożeniu zamówienia i wystawieniu paragonu, nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 14. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży, a Klient otrzyma automatyczną na podany adres e-mail odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy NCK podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji „gotówka (przy odbiorze w siedzibie)”.

  & 5 PRENUMERATA

  1. Przez „Prenumeratę” – należy rozumieć zawartą przez Strony umowę mającą za przedmiot odpowiednio dostarczanie (Czasopism w wersji papierowej) we wskazanym w Umowie okresie Prenumeraty; o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej.
  2.  Okres Prenumeraty - należy przez to rozumieć  ustalony przez Strony w Umowie okres, przez jaki będzie realizowana Prenumerata w zakresie Czasopisma/Czasopism objętego/objętych Umową. Klient dokonuje zapłaty za prenumeratę z góry za cały okres 12 miesięcy wraz z kosztami wysyłki.
  3. Czasopismo objęte prenumeratą będzie dostarczane Klientowi w Okresie Prenumeraty, na adres wskazany przez niego w Umowie.
  4. Do automatycznego przedłużenia prenumeraty na kolejny rok nie dojdzie, jeśli Klient w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Prenumeraty, przesyłając e-mail na adres ksiazki@nck.pl
  5. Klient winien informować pisemnie NCK o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń lub adres e-mail – o każdej zmianie adresu do doręczeń lub adresu e-mail. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji do NCK. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie doręczenia (w tym doręczenia pism zawierających oświadczenia woli NCK) na adres/adres e-mail ostatnio podany uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem/adresem e-mail. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wskazanego przez Klienta numeru telefonu.
  6. NCK ma prawo do zmiany wynagrodzenia należnego od Klienta z tytułu realizacji Umowy na jego rzecz, nie wcześniej jednak niż po upływie pierwszego Okresu Prenumeraty. W każdym przypadku powzięcia zamiaru zmiany ww. wynagrodzenia lub którejś z jego składowych NCK prześle Klientowi ofertę obejmującą proponowaną wysokość wynagrodzenia. Oferta może zostać przesłana elektronicznie (na ostatnio podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) lub też pisemnie, stosownie do dokonanego przez NCK wyboru. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia ww. oferty Klient, o ile nie godzi się na proponowaną zmianę wynagrodzenia, ma prawo złożyć wypowiedzenie Umowy.
  7. Zamówienie prenumeraty jest dobrowolne i może zostać w każdym momencie wypowiedziane za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje poprzez wysłanie e-maila o rezygnacji na adres ksiazki@nck.pl

  & 6 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

  1.
   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub drogą e-mailową w terminie określonym w ust. 3, liczonym od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. 
  2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Usługodawcy. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności przelewem. Do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (1-2 dni robocze).
  3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili, klikając w link „Koszty dostawy”.
  4. W przypadku zamówienia powyżej 150 zł Klient nie będzie obciążony kosztami przesyłki na terenie Polski.

  & 7 PŁATNOŚCI

  1.
   Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura), na warunkach określonych w § 4 .
  2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Usługodawcy, za pomocą Tpay, kartą płatniczą (w tym kredytową), BLIK lub gotówką przy odbiorze w siedzibie Usługodawcy.
  3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

  & 8 PROMOCJE
 1. Na stronach Sklepu Internetowego sklep.nck.pl mogą występować czasowe promocje: 

  a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym określonym każdorazowo na stronie Towaru;
  b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej liczby dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy 
  d) promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
  e) Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
  f) Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 2. Informacje o obowiązujących promocjach zamieszczane są na stronie sklepu w zakładce „PROMOCJE” oraz na banerach na stronie głównej.

  & 9 PROCEDURA REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW W PRZYPADKU KONSUMENTÓW
 1. Prawo odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na adres pocztowy Narodowego Centrum Kultury lub adres e-mail Sklepu – ksiazki@nck.pl
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar należy odesłać lub zwrócić osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – nie ma możliwości przyjęcia żadnych przesyłek odsyłanych do NCK za pobraniem. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Usługodawca jednak zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymaniu Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 5. Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy Towaru ze Sklepu internetowego do Konsumenta. 
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  a) o świadczenie usług, jeżeli NCK wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez NCK utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane na nośnikach takich jak płyty CD, DVD, BluRay i itp. w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (e-booki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez NCK o utracie prawa odstąpienia od Umowy
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia opisane poniżej, w tym Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową.
 8. NCK może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla NCK.
 9. NCK doprowadza Towar do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową ponosi NCK.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  b) NCK nie doprowadził Towary do zgodności z Umową zgodnie z art. 43m ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta;
  c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
  e) z oświadczenia NCK lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy w przypadku braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli Towar jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 12. NCK ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny (zgodnie z ust. 7 i n. powyżej) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
 13. NCK dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  & 10 RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁ RĘKOJMI:
 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych (zgodnej z umową). Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 10 nie ograniczają uprawnień Klientów nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Jeśli Towar w chwili odbioru przez Klienta ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, należy odesłać go lub zwrócić osobiście w lokalu  Usługodawcy w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 13 wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Usługodawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Usługodawcy wraz z opisem reklamacji.
 4. W ramach reklamacji Klient może żądać:
  a) wymiany Towaru na nowy;
  b) odstąpienia od Umowy Sprzedaży – o ile wada jest istotna.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem w sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży, NCK ponosi koszt odebrania towaru od Klienta.
 6. Jeśli wymiana Towaru na wolną od wad okaże się niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, Sklep dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru. 
 7. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta do Sklepu ponosi Usługodawca. W przypadku uznania reklamacji, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie maila na adres: ksiazki@nck.pl w celu omówienia szczegółów dotyczących zwrotu kosztów przesyłki. Usługodawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 8. Reklamacje mogą być też składane listownie bądź w siedzibie Sklepu.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta w ten sam sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, tj. pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie.

  & 11 NEWSLETTER ORAZ INFORMACJA MARKETINGOWA
 1. Podczas zakładania konta Klienta oraz podczas dokonywania zakupów Klient ma możliwość zapisania się do newslettera sklepu internetowego NCK.
 2. Newsletter jest okresowo wysyłaną korespondencją mailową zwierającą m.in. treści marketingowe (informacje handlowe), w tym w szczególności informacje o produktach, promocjach czy wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki zapisowi do newslettera sklepu internetowego Wydawnictwa NCK Klient uzyskuje m.in. możliwość otrzymywania najnowszych informacji na temat bieżącej oferty sklepu oraz korzystania z promocji.
 3. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym sklepu lub podczas dokonywania zakupów. Aby zapisać się do newslettera, Klient wyraża zgodę na przekazywanie za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-maila) newslettera zawierającego informacje handlowe, w tym w szczególności informacje o produktach, promocjach czy wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.
 4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie - poprzez przesłanie informacji na adres ksiazki@nck.pl

  & 12 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Sklep informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Usługodawca
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@nck.pl
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu: 
  a) prowadzenia Konta Klienta (na podstawie Umowy o Świadczenie Usług prowadzenia konta Klienta, pozwalającej na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług)  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  b) realizacji Zamówień (Umów sprzedaży) i ich obsługi (procesu reklamacji i zwrotów) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  c) subskrypcji newslettera NCK zawierającego informację handlową (w przypadku jego uruchomienia) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi e-mailingu/wysyłki newslettera na rzecz Administratora, podmioty odpowiedzialne za dostawę Towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym umowę sprzedaży oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez: 
  a) czas realizacji Usługi prowadzenia Konta Klienta, a w przypadku rozwiązania umowy – zostaną usunięte. 
  b) czas realizacji Zamówienia, a następnie przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach.
  c) czas rozsyłania przez Narodowe Centrum Kultury newslettera zawierającego m.in. ofertę marketingową Sklepu Internetowego NCK, nie dłużej jednak niż przez czas aktualności danych lub do momentu otrzymania przez Narodowe Centrum Kultury żądania usunięcia z subskrypcji.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest: 
  a) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wymogiem zawarcia Umowy sprzedaży i świadczenia usługi przez Narodowe Centrum Kultury.
  b) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolne 

  & 13 ZMIANA REGULAMINU
 1. Klienci zarejestrowani w Sklepie i posiadający w nim konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni również za pośrednictwem Sklepu – obowiązujący Regulamin Sklepu znajduje się pod adresem https://sklep.nck.pl/pl/i/Regulamin/2.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku Umów zawartych z Konsumentami przed dniem 1 stycznia 2023 r. postanowienia zmienionego Regulaminu stosuje się, jeżeli dostarczanie publikacji miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu.

  & 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności NCK pod adresem:  https://nck.pl/polityka-prywatnosci
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

  & 15 ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

………………………………… 

Imię i nazwisko Klienta(-ów) 

……………………………….... 

 

……………………………….... 

Adres Klienta(-ów) 

 

 

Adresat: 

Narodowe Centrum Kultury 

 1. Płocka 13  

01-231 Warszawa 

tel: 22/ 2100118, 

 

email: sklep.nck.pl

Ja/my niniejszym oświadczam/oświadczamy(*), że odstępuję/odstępujemy(*) od umowy sprzedaży następującego towaru (*)/ umowy dostawy następującego towaru *)/ o świadczenie następującej usługi(*), zawartej dnia ……. (data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)).

 

 

Data: ………………………. 

 

…………………………….. 

Podpis Klienta(-ów) 

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER NCK

Jeśli jesteś blisko kultury i chcesz otrzymywać bieżące informacje na swoją skrzynkę e-mail.